Strategie mediacji szkolnych i rówieśniczych ZSG w Pile

Metryka

Kodeks etyki nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

PLAN ROZWOJU ZSG W PILE  NA  LATA  2021-2025 

Metryka

Forma organizacyjno-prawna

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile jest jednostką organizacyjną powiatu pilskiego w skład, której wchodzą następujące szkoły publiczne:

 • Technikum Nr 5 w Pile,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Pile,
 • Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 5 w Pile,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Pile,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Przepisy regulujące działalność ZSG w Pile:

Decyzji Kuratora Oświaty w Pile z dnia 17.09.1990 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,

 • Aktu Założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie o oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245)
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutów szkół wchodzących w skład zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Punktowych zasad oceniania zachowania,
 • Procedur korzystania z dziennika elektronicznego,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,
 • Procedur udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSG w Pile,
 • Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • Regulaminów wewnętrznych zespołu,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Procedur bezpieczeństwa dotyczących obecności uczniów w szkole w okresie pandemii.

Organ prowadzący: Powiat Pilski

 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile, 

Organami zespołu są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania realizowane przez szkołę:

 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, odpowiedniego przygotowania do egzaminu maturalnego, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,          stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,
 • przygotowuje uczniów do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji     i pełnienia różnych funkcji, w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
 • wyposaża uczniów w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określonym zawodem i specjalnością,
 • organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania,
 •  kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i szacunku do drugiego człowieka,
 • wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych przez uczniów,
 • szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne                i metodyczne,
 • szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. 

Typy szkół i kierunki kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Pile - szkoła kształci młodocianych pracowników na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej w zawodach:
  - kucharz.
  Branżowa Szkoła I stopnia w Pile realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego.
  Celem szkoły jest wychowanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia w społeczeństwie a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Celem szkoły jest również udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  1. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:
  1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
  3) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  4) Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata, przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  5) Szkoła zapewnia absolwentom przygotowanie ogólnokształcące i zawodowe umożliwiające kontynuowanie nauki w Szkole Branżowej II stopnia a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
  6) Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania             w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i szacunku do drugiego człowieka.
  7) Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych przez uczniów.
  8) Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne           i metodyczne.
  9) Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.
   2. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
  1) bezpłatne zdobywanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  2) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów,
  3) organizacja praktycznej nauki zawodu,
  4) zorganizowanie pomocy doradcy zawodowego;
  5) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom,
  6) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii lub etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia          w rodzinie,
  7) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy,
  8) udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej, Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Pile, 
  9) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym                   i niedostosowanych społecznie,
  10) organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  11) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki,
  12) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  13) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych,
  14) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 
 • Technikum Nr 5 w Pile - na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej w zawodach:
  - technik żywienia i usług gastronomicznych,
  - technik hotelarstwa,
  - technik organizacji turystyki. 
  Technikum nr 5 w Pile realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem szkoły jest wychowanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia w społeczeństwie a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
  Celem szkoły jest również udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  1. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:
  1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
  3) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  4) Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania.
  5) Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania             w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i szacunku do drugiego człowieka.
  6) Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych przez uczniów.
  7) Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne           i metodyczne.
  8) Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. 
  2. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
  1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów,
  2) organizacja praktycznej nauki zawodu,
  3) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom,
  4) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii lub etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia          w rodzinie,
  5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy,
  6) udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej,
  7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym                   i niedostosowanych społecznie,
  8) organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  9) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki, 10)udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  11) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych,
  12) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
  3. Dla realizacji swoich celów i zadań statutowych szkoła posiada:
  1) sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2) pracownie do nauki zawodu: technologiczne, pracownia planowania i kalkulacji zasad żywienia, obsługi konsumenta i pracownia obsługi intormatycznej w hotelarstwie i turystyce,
  3) halę widowiskowo-sportową, salę gimnastyczną,
  4) szatnie,
  5) pracownie komputerowe,
  6) bibliotekę (Szkolne Centrum Informacji),
  7) archiwum,
  8) gabinet higienistki,
  9) sekretariat,
  10) pokój nauczycielski,
  11)gabinet dyrektora i wicedyrektorów,
  12) gabinet pedagoga,
  13) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  14) zaplecze higieniczno- sanitarne.
  4. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i opieki uczniom i innym użytkownikom w czasie korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych Dyrektor wdraża do stosowania stosowne regulaminy.
  5. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współdziałaniu z rodzicami, organem prowadzącym oraz powołanymi do tego instytucjami.
  6. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły. 

Pliki do pobrania

Metryka
 • redaktor: Ewa Adamczyk
 • data utworzenia strony: 16-11-2021 | 10:04
 • data ostatniej modyfikacji: 20-12-2022 | 11:45